Select Page

Privacy policy

 

Privacy Policy

Dit zijn de privacy voorwaarden die van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens door Fysiotherapie Make A Start.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens van onze patiënten. Fysiotherapie Make A Start doet er alles aan om de privacy van onze patiënten te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van patiënten verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingen van de persoonsgegevens
Fysiotherapie Make A Start hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten, waardoor wij als volgt handelen omtrent de verwerking van de persoonsgegevens om te voldoen aan de AVG:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens beperkt door uitsluitend persoonsgegevens te gebruiken welk minimaal nodig zijn voor de betreffende doeleinden;
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens;
 • Wij respecteren en wijzen u op uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van patiënten worden door fysiotherapie Make A Start verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

De volgende persoonsgegevens worden door Fysiotherapeut Make A start verwerkt voor de bovenstaande doeleinden:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • BSN, wordt geverifieerd via een persoonsbewijs.

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Make A Start opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Make A Start verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Make A Start de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Email adres;
 • Telefoonnummer;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Make A Start opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt en 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Make A Start verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via sociaal media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Make A Start de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Email adres;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Make A Start opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat met gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie Make A Start verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Make A Start de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Email adres;
 • Telefoonnummer
 • AGB;
 • BIG;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN, wordt geverifieerd via een persoonsbewijs;

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Make A Start opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking persoonsgegevens contactformulier website
Persoonsgegevens welke worden verstrekt middels het contact formulier op onze website https://fysiotherapiemakeastart.nl worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

– Het informeren en beantwoorden van de vragen van de patiënt.

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt fysiotherapie Make A Start het volgende:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail

Delen en verstrekken van persoonsgegevens aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de administratie;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij geven geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Fysiotherapie Make A Start verwerkt uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bij alle overige gevallen, verwerken wij géén persoonsgegevens van minderjarigen. Hier maken wij geen uitzonderingen op.

Bewaartermijn
Fysiotherapie Make a Start bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist, en dat is 20 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens fysiotherapie Make A Start uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten van Betrokkenen
De patiënten, waarvan Fysiotherapie Make A Start persoonsgegevens heeft ontvangen, heeft te allen tijde recht op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens. Tevens heeft de patiënt het recht om de door de patiënt verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan de patiënt of in opdracht van de patiënt direct aan een andere partij. Indien de patiënt een verzoek indient omtrent inzage en/of rectificatie van de persoonsgegevens, dan vragen wij aan de patiënt om zich te legitimeren. Als de patiënt zich niet kan identificeren, dan geven wij de patiënt geen toestemming op inzage en rectificatie van de persoonsgegevens. Wij willen hiermee de privacy van onze patiënten zo goed mogelijk waarborgen.

Klachten
Indien u een klacht heeft betreft de verwerking van uw persoonsgegevens bij Fysiotherapie Make A Start, dan vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen (zie Contact voor verdere informatie). Als het niet lukt om een passende oplossing te vinden om de betreffende klacht op te lossen, dan heeft u als patiënt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming in Nederland.

Contactgegevens
De Savornin Lohmanstraat 501-503
1067 PV Amsterdam
T: 0684172373
E: info@fysiotherapiemakeastart.nl

Overig
Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is eenvoudig raadpleegbaar via de Website. Make a Start adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.